1. OBJECTE. El concurs fotogràfic #431fmsantroc consisteix a publicar fotografies sobre la Diada de Sant Roc del 2020 a la xarxa Instagram. Les imatges hauran d’estar fetes durant els diferents actes d’aquesta edició de les festes

2. TEMÀTICA. Com un any extraordinària, aquest 2020 només hi haurà un tema i serà LA FESTA, en totes les seves vessants però que millor representi el Sant Roc de 2020.

3. TERMINI. El concurs s’iniciarà el dia 16 d’agost de 2020 a les 9 h i finalitzarà el dia 17 d’agost de 2020 a les 24 h. No s’admetran a concurs fotografiespublicats més enllà d’aquesta data.

4. FORMA DE PARTICIPACIÓ. Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Els participants hauran de:

  • Realitzar una fotografia que tingui relació amb l’ambient de la festa major i en la qual aparegui algun element que permeti identificar les 431 Festes de Sant Roc de la Plaça Nova.
  • Etiquetar la fotografia amb #431fmsantroc
  • No hi ha limitació de quantitat de fotografies per participant.
  • No seran vàlides les fotografies d’associacions, empreses o perfils oficials de l’Administració.

L’Associació de Festes de la Plaça Nova es reserva el dret de fer difusió i de publicar les imatges presentades al concurs a les seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.

5. CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES. Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

6. PREMIS. Es lliuraran un premis que consistirà en una reproducció d’una de les nostres figures, una samarreta, el record de les festes del 2020 i una bossa de roba.

7. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. Pot participar en el concurs qualsevol persona física de 14 anys o més. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part de l’Associació de Festes de la plaça Nova.

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

8. SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES. La selecció de la proposta guanyadora es farà en l’Assemblea General que l’Associació de Festes realitzarà el 2 de setembre al vespre.

9. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT. L’organització es posarà en contacte amb la persona guanyadoras mitjançant el seu perfil a Instagram @gegantsplnova amb una publicació específica el dijous 3 de setembre.

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. Els participants cedeixen expressament a l’Associació de Festes de la Plaça Nova, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i o publicitàries.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.